Nguyễn Hoàng Văn

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Mr. Avi Hasson, Chief Scientist of the Ministry of Economy of Israel