Đào Trung Thành

Tiến hóa của Quản trị Tri thức. (Evolution of the Knowledge Management)